Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kontrolní a revizní rada

SLOŽENÍ OKRR

Pŕíjmení, jméno Domovský sbor

Nekolná Ivana

Terezín

Dlouhá Miroslava

Lkáň

Dziásková Alena

Štětí
 

 

Termíny jednání OKRR 2020 :

28.2., 17.3., 20.6., 25.6., 17.11., 12.12.

************************************************* 

SLOŽENÍ OKRR

Pŕíjmení, jméno Domovský sbor

Nekolná Ivana

Terezín

Dziásková Alena

Štětí

Pakandlová Hana

Dušníky
 

Termíny jednání OKRR 2018 :

28.2., 17.3., 20.6., 25.6., 17.11., 8.12.

************************************************* 

 
Osnova kontrolní činnosti Kontrolní a revizní rady SDH
 
     Kontrolní a revizní činnost se doporučuje provádět účastí alespoň jednoho člena na jednáních výboru SDH, akcích SDH a kontrolou hospodaření 2x ročně, nejméně však před VVH.
 
     Kontrolní a revizní činnost se zaměřuje na :
 
a) oblast členské základny
     - stav členské základny 
- odvod členských příspěvků
b) činnost výboru SDH
     - aktivita členů výboru a docházka
     - vedení dokumentace jednání výboru
     - vedení dokumentace jednání valných hromad
     - plnění usnesení výboru a valných hromad
c) vyřizování stížností, námětů a připomínek členů
     - evidence a včasnost odpovědí
     - způsob a účinnost řešení
d) ekonomická agenda a vedení účetnictví
     - zpracování rozpočtu SDH a hodnocení jeho plnění
     - průběžné vedení finančního deníku a  další dokumentace 
     - vedení prvotních účetních dokladů
- soulad fyzického stavu pokladny a  finančního deníku
- formální úplnost účetních dokladů včetně podpisů
- inventarizace majetku SDH a hodnocení hospodárnosti 
- daňové přiznání       
- včasné a úplné vyúčtování dotací
 
Zásady kontrolní činnosti prováděné revizory účtů
(v SDH do 30 členů)
 
     Činnost revizorů účtů se zaměřuje především na ekonomickou oblast SDH, nebrání se však jejímu rozšíření ve smyslu náplně revizních rad. Revizoři účtů provádějí kontrolu minimálně jedenkrát ročně a o výsledku informují členskou základnu – nejlépe při VVH.
 
    
    Vážení páni starostové,
 
     je třeba splnit daňovou povinnost, to znamená podat přiznání daně z příjmů právnických osob. Sdružení hasičů ČMS je občanským sdružením s právní subjektivitou, zřízené podle zákona č.83/1990 a je registrováno jako občanské sdružení ministerstvem vnitra ČR. SDH jako nejnižší článek sdružení jsou též registrovány a mají postavení právnické osoby s právní a majetkovou odpovědností, odvozenou a vymezenou stanovami SH ČMS. Statutárním orgánem SDH je výbor, za který jedná starosta, velitel nebo některý písemně pověřený člen výboru. Osobní odpovědnost, která vyplývá z právních předpisů v oblasti ekonomické přísluší zejména starostovi SDH.
 
     Je třeba si připomenout, že je povinnost u SDH s právní subjektivitou přiznání daně, i když do částky 300.000,- Kč se daň neplatí. Od 1 Kč výdělku se však přiznání daně musí podat.Ten, kdo ještě přiznání nepodával, měl by zajít na FÚ příslušného obvodu (Litoměřice, Roudnice, Libochovice), vyžádat si přihlášku k registraci pro právnické osoby a po vyplnění ji předat zpět na finanční úřad. Přihláška bude vyřízena zaregistrováním s udáním daňového identifikačního čísla. Po té je třeba vyžádat si u FÚ daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob (každý rok nové), vyplnit podle vzoru, přiložit roční účetní uzávěrku a do 31. března následujícího roku předat na FÚ.  
 
Hospodář :
- eviduje stav členské základny v souladu s evidencí OSH
- eviduje stav členských příspěvků a jejich odvod na OSH
- má zpracovaný rozpočet SDH a hodnocení jeho plnění
- vede průběžně finanční deník, případně další dokumentaci
- eviduje inventarizaci majetku SDH nebo zapůjčeného a   užívaného majetku  od obecního úřadu
- daňové přiznání
- včasné a úplné účtování dotací (státní dotace na mládež)